„Пожелавам на всички болници в България да имат скоро детското отделение на Токуда и качеството на обслужването там.” С тези думи Доц. Григорий Вазов, Декан на Висшето Училище по застраховане и финанси връчи наградата за качество на МБАЛ Токуда. В категорията обществена болница отличието получи Военна Болница, представена от Помощник Началник полковник Димитър Томов.

Една от основните теми на конференцията е финансирането на Здравеопазването – европейски и регионални тенденции. В прегледа на моделите за финансиране, който направи Доц. Йордан Христосков, заместник-ректор по учебната дейност на ВУЗФ той изложи няколко важни извода за България:

По обхват на населението и по съдържание на пакета от здравни услуги, финансирани от НЗОК, българският модел на здравно осигуряване по-скоро съответства на универсалните системи, финансирани от данъци, отколкото на класическите осигурителни системи от бисмарков тип. Решението на това противоречие не е еднозначно;

Пакетът от здравни услуги трябва да се свие, за да отвори пространство за допълнително здравно осигуряване (надграждащо към НЗОК и допълнително частно);

Големият дял на здравно неосигурените лица налага създаване на отделна система за здравна защита за маргиналните групи от обществото;

Ако искаме да запазим сегашния пакет и обхват на здравното осигуряване трябва да се повишат вноските и да се премахне неравностойността на участие на държавата от една страна и работодателите и работниците – от друга;

Алтернатива на повишението на вноските е въвеждането на целеви (earmarked) данък, който да гарантира сигурни приходи за здравно осигуряване;

Широкият пакет от здравни услуги предполага създаване на актюерски капацитет в НЗОК и поддържане на резерви, управлявани от самата каса, а не като част от фискалния резерв на страната.

Моделът на управление на НЗОК не съответства на степента на държавно участие в нейното финансиране и затова реалното управление сега се осъществява от правителството, а по закон то е трипартитно;

Разделянето на рисковете “болест” и “майчинство” на здравни услуги, финансирани от НЗОК и парични обезщетения за временна неработоспособност, администрирани от НОИ води до системни злоупотреби и загуба на огромни обществени ресурси. По подобен начин стои и въпросът с експертизата по трайната работоспособност.

Едно радикално решение за решаване на този проблем е обединяването на вноските за тези рискове и създаването на единна осигурителна администрация.
Повдигнат бе и въпросът за зависимостите между финансирането на здравеопазването и качеството на медицинските дейности – акредитационни системи, рейтинг на здравните заведения.
Как подобряването на качеството в медицинските дейности може да спести пари? Д-р Асен Атанасов дм, Председател на МАРК Институт.
Финансиране, организация и контрол на качеството на медицинския туризъм. Д-р Ченко Чалъков, Председател на Национално сдружение на лечебните заведения за физикална медицина и рехабилитация, Д-р Димитър Благов Зам. Председател на МАРК Институт, зав. Отдел Медицински Туризъм.

Публично-частно партньорство: споделена отговорност и гаранция за качество на здравните услуги. Д-р Александър Осиченко.

Засегнати бяха и въпросите за здравните каси, здравноосигурителни и застрахователни дружества – гаранти и регулатори на достъпността и качеството на медицинските дейности
Проблеми и перспективи пред здравното застраховане като елемент в системата на здравеопазването. доц. д-р Ирена Мишева, декан на ВУЗФ        
Д-р Златица Петрова д.м. Директор дирекция “Медицински контрол” Национална здравноосигурителна каса Тема: Качество, финансова устойчивост и стабилност на Здравеопазването в условията на здравно осигуряване.